Văn bản – Biểu mẫu

2502

BIỂU MẪU DÀNH CHO SINH VIÊN

 

Biểu mẫu 01: Đề cương chi tiết (dành cho đồ án tốt nghiệp và các môn tiểu luận có yêu cầu thực hiện đề cương chi tiết)

Biểu mẫu 02: Nhận xét của Giáo viên hướng dẫn

Biểu mẫu 03: Nhận xét của Giáo viên phản biện

Biểu mẫu 04: Mẫu viết cuốn báo cáo ĐATN

Biểu mẫu 05: Biên bản xác nhận hoàn thành 50% ĐATN

Biễu mẫu 06: Bản xác nhận hiệu chỉnh ĐATN

Hướng dẫn trình bày ĐATN.