Danh sách sinh viên làm đồ án tốt nghiệp HK1 2019-2020

1320

Khoa Điện – Điện tử thông báo các sinh viên đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp theo danh sách sau:

1

Nguyễn Thanh Tùng

14020003

Đại học

17DT01

ELE0087

2

Nguyễn Khắc Việt

14020004

Đại học

17DT01

ELE0087

3

Lê Đăng Quân

14020015

Đại học

17DT01

ELE0087

4

Nguyễn Công Thành

14020027

Đại học

17DT01

ELE0087

5

Nguyễn Thành Công

15020012

Đại học

18DT01

ELE0087

6

Trần Điền Duy

15020018

Đại học

18DT01

ELE0087

7

Hắc Ngọc Bình

15020022

Đại học

18DT01

ELE0087

8

Lê Công Danh

15020024

Đại học

18DT01

ELE0087

9

Phan Văn Hoàng

15020025

Đại học

18DT01

ELE0087

10

Nguyễn Công Tất Thắng

15020026

Đại học

18DT01

ELE0087

11

Nguyễn Hoài Hảo

15020029

Đại học

18DT01

ELE0087

12

Lê Ngọc Sơn

15020031

Đại học

18DT01

ELE0087

13

Phạm Tuấn Thạnh

15020051

Đại học

18DT01

ELE0087

14

Trần Thanh Hoài

15020055

Đại học

18DT01

ELE0087

15

Nguyễn Mậu Thịnh

15020061

Đại học

18DT01

ELE0087

16

Võ Thành Tín

15020064

Đại học

18DT01

ELE0087

17

Nguyễn Hữu Thắng

15020066

Đại học

18DT01

ELE0087

18

Lê Văn Diêu

15020070

Đại học

18DT01

ELE0087

19

Nguyễn Đăng Hiệp

15020082

Đại học

18DT01

ELE0087

20

Mai Quốc Bình

15600001

Cao đẳng

13CD11

ELE0655

Kế hoạch làm đồ án (trong 12 tuần). Lịch chi tiết và danh sách giảng viên hướng dẫn đồ án sẽ được Khoa cập nhật trong thời gian sớm nhất.

Lịch đóng học phí học phần "Đồ án tốt nghiệp" từ 04.11.2019 – 08.11.2019. Đề nghị các sinh viên nghiêm túc thực hiện