Thông báo: Xét khen thưởng và tuyên dương sinh viên năm học 2019 – 2020

1232

        Căn cứ quy chế 647/QC-ĐHBD, ngày 30/12/2016 của Trường Đại học Bình Dương về việc ban hành Quy chế khen thưởng và kỷ luật sinh viên theo hệ thống tín chỉ;

        Nhằm tổng kết khen thưởng và tuyên dương sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện năm học 2019 – 2020, Trường Đại học Bình Dương thông báo về việc xét khen thưởng năm học 2019 – 2020 như sau:

 

1. Tiêu chuẩn chung

– Không nợ học phí, lệ phí.

– Có tổng số tín chỉ đăng ký trong năm học trên 30 tín chỉ (không tính học kỳ III).

– Không có điểm thi kết thúc học phần trong năm học dưới điểm trung bình.

– Không bị các hình thức kỷ luật; thực hiện đầy đủ giờ học tập tại Thư viện.

2. Hình thức và tiêu chuẩn cụ thể

   2.1. Về học tập

– Khen thưởng loại: Xuất sắc, Giỏi.

– Có điểm rèn luyện từ loại Khá (70 điểm) trở lên.

   2.2. Về phong trào, rèn luyện

– Có nhiều thành tích xuất sắc trong rèn luyện, các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, quản lý lớp học được tập thể lớp bình bầu (có biên bản kèm theo).

– Có điểm rèn luyện Xuất sắc (90 điểm trở lên).

– Có điểm học tập từ loại Khá trở lên.

– Có tham gia hội thi Cán bộ Đoàn – Hội – Lớp giỏi.

– Chỉ tiêu: Lớp có dưới 50 sinh viên thì đề xuất 1 chỉ tiêu; từ 51 – 100 sinh viên thì đề xuất 02 chỉ tiêu; từ 101 – 150 thì đề xuất 03 chỉ tiêu.

– Các trường hợp đặc biệt khác do Khoa, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường và Phòng QLĐT&CTSV đề xuất.

3. Hồ sơ gồm

– Bảng điểm học tập, xác nhận điểm rèn luyện, tổng hợp báo cáo thành tích cá nhân theo mẫu (photo giấy khen, giấy chứng nhận kèm theo nếu có).  

– Biên bản họp xét khen thưởng, danh sách khen thưởng và công văn đề nghị của Ban Chủ nhiệm Khoa.

4. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/12/2020.

5. Địa điểm nộp hồ sơ: Tổ Chăm sóc Sinh viên – Phòng QLĐT&CTSV; Người nhận: Thầy Võ Vương Phúc