Thông báo về việc nộp báo cáo Môn Thực tập tốt nghiệp (Đợt ngày 01/3/2021).

311

Thông báo về việc nộp báo cáo Môn Thực tập tốt nghiệp (Đợt ngày 01/3/2021).

  • Báo cáo thực tập theo hướng dẫn.
  • Thời gian nộp báo cáo từ ngày Thứ Hai (03/5/2021) đến hết ngày Thứ Sáu (07/5/2021) tại VPK (Cô Sương: 0382048559, Thầy Chung: 0908624734).
  • Thời gian đánh giá sau thực tập: ngày Thứ Tư (12/5/2021).
  • Hướng dẫn trình bày báo cáo tại đây HD trình bày báo cáo TTTN