Thông báo thời gian nhận và làm đồ án TN K17 đợt 2

1078

Thời gian làm đồ án TN K17 đợt 2  (tháng 1/2019)  chính thức như sau:

Thời gian nhận đồ án tốt nghiệp: Sáng thứ 2 ngày 04/03/2019

Thời gian làm đồ án tốt nghiệp: từ 04/03/2019 đến  01/06/2019

Bảo vệ đồ án TN (dự kiến): Thứ 5 ngày 13/6/2019