Thông báo thay đổi phòng học môn Truyền động điện

492

Môn Truyền động điện (ELE0633) nhóm 1 học vào thứ 3 (tiết bắt đầu: tiết 6)  chuyển sang phòngB05 (phòng học cũ E04A)

Thời gian áp dụng: từ ngày 05/3/2019.

Trân trọng./.