Thông báo: Thay đổi phòng học môn Máy điện

550

Môn Máy điện (ELE0813) nhóm 1 học vào thứ 4 (tiết bắt đầu: tiết 6)  chuyển sang phòng E2.1 (phòng học cũ E03B)

Thời gian áp dụng: từ ngày 27/02/2019.

Trân trọng./.