Thông báo: Kết quả đăng ký lớp học sử dụng thư viện đối với khoá 21

1116

Để thuận tiện cho việc học tại Thư viện, đảm bảo mỗi sinh viên một máy tính. Thư viện – Tư liệu đã chia danh sách đăng ký theo số lượng và thời gian cụ thể của từng ca học. Đề nghị các bạn xem thời gian và nghiêm túc thực hiện.

          Đối với những bạn chưa đăng ký và trường hợp một số bạn đã đăng ký nhưng không có tên trong danh sách do số lượng SV quá ít để tổ chức lớp học, các bạn sắp xếp thời gian tham gia 1 trong các buổi học bên dưới. (ngày 4/12/2018 & 11/12/2018)

 

Các bạn sinh viên Khoá 21 xem thời gian các buổi học lớp hướng dẫn sử dụng thư viện bên dưới:

 

Ngày 04/12/2018 Thời gian học: 08h00 – 9h20

  


Ngày 04/12/2018 Thời gian học: 13h20 – 14h40


Ngày 11/12/2018 Thời gian học: 13h20 – 14h40