Thay đổi phòng học môn Thiết kế lắp đặt điện hạ áp

490

Môn Thiết kế lắp đặt điện hạ áp (ELE0843) nhóm 1 học vào thứ 6 (tiết bắt đầu: tiết 6)  chuyển sang phòng E3.2 (phòng học cũ E03B)

Thời gian áp dụng: từ ngày 01/3/2019.

Trân trọng./.