Khung thời gian thực hiện đồ án tốt nghiệp HKII năm học 2022 – 2023

806

       Khoa Điện – Điện tử trân trọng thông báo đến sinh viên thực hiện Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) HKII năm học 2022-2023 khung thời gian thực hiện ĐATN như sau:

Thời gian Nội dung thực hiện
06.02 – 26.02.2023 –    Sinh viên (SV) đăng ký theo link.

–    Khoa gửi P. QLĐT&CTSV kiểm tra điều kiện làm ĐATN.

–    Khoa nhận phản hồi từ SV.

–    Khoa công bố danh sách đủ điều kiện thực hiện ĐATN.

27.02 – 17.03.2023 –    SV liên hệ giảng viên hướng dẫn (GVHD) để nhận/ đề xuất và thảo luận về đề tài. SV thực hiện đề cương chi tiết.

–    Sinh viên nộp đề cương chi tiết về Văn phòng khoa (VPK) xét duyệt (khoa chỉ nhận đề cương có chữ kí xác nhận của GVHD).

27.03 – 16.04.2023 –    Sinh viên nộp học phí theo quy định.
20.03 – 11.06.2023 –    SV thực hiện đề tài 12 tuần;

–    Ghi chú: trong thời gian thực hiện đề tài, SV bắt buộc phải báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện đề tài cho GVHD tối thiểu 1 lần/tuần (có ký tên xác nhận vào bảng báo cáo tiến độ).

o   Không báo cáo lần 1: Nhắc nhở.

o   Không báo cáo lần 2: Cảnh cáo.

o   Không báo cáo lần 3: Tạm ngưng hướng dẫn, báo cáo về Khoa giải quyết.

o   Không báo cáo 4 lần: Hủy làm ĐATN.

–    Trường hợp SV không thực hiện việc báo cáo cho GVHD, GVHD có quyền từ chối tiếp tục hướng dẫn và Khoa căn cứ mức độ vi phạm của SV để đưa ra hướng giải quyết.

–    Trường hợp SV vi phạm nghiêm trọng, SV không được tiếp tục thực hiện đề tài, kết quả đã thực hiện sẽ bị hủy; SV phải đăng ký làm ĐATN đợt sau và nộp học phí làm đồ án theo quy định của nhà trường.

01.05 – 07.05.2023 –    SV nộp 1 cuốn báo cáo 50% theo Hướng dẫn trình bày ĐATN (in 1 mặt, bìa thường) có nhận xét của GVHD tại VPK (Cô Sương).

–    SV không đạt 50%: SV không được tiếp tục thực hiện đề tài, kết quả đã thực hiện sẽ bị hủy; SV phải đăng ký làm ĐATN đợt sau và nộp học phí làm đồ án theo quy định của nhà trường.

12.06 – 16.06.2023 –    SV nộp 2 cuốn báo cáo phụ (in 1 mặt, bìa thường) có nhận xét của GVHD tại VPK (Cô Sương).
19.06 – 30.06.2023 –    Khoa gửi cuốn ĐATN cho GVHD, giảng viên phản biện (GVPB) đánh giá.

–    GVPB đánh giá, gửi cuốn ĐATN và Phiếu nhận xét của GVPB về VPK.

–    GVDH đánh giá, gửi cuốn ĐATN và Phiếu nhận xét của GVHD về VPK.

04.07.2023 –    Họp SV phổ biến quy định bảo vệ ĐATN. 
07.07.2023

(Dự kiến)

–    Bảo vệ ĐATN của SV trước hội đồng.
07.07 – 14.07.2023 –    Sinh viên chủ động liên hệ Thư kí Hội đồng bảo vệ để giải trình những thay đổi theo yêu cầu của Hội đồng bảo vệ (nếu có).

–     Thư kí hội đồng sẽ đại diện ký xác nhận tờ giải trình của sinh viên (nếu có).

–    Sinh viên nộp 2 cuốn báo cáo chính thức tại VPK (in nhũ vàng, in 1 mặt).

–    Sinh viên ký tên vào danh sách ghi điểm môn ĐATN.

       Chúc tất cả các em sinh viên hoàn thành và đạt kết quả tốt ĐATN của mình.

Khoa Điện – Điện tử