Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm Đồ án tốt nghiệp HKII năm học 2022-2023

92

       Khoa Điện – Điện tử trân trọng thông báo DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN làm đồ án tốt nghiệp (ĐATN) HKII năm học 2022-2023 và thông tin Giảng viên hướng dẫn (GVHD) như sau:

 

1. Danh sách sinh viên đủ điều kiện thực hiện ĐATN

STT Họ và tên sinh viên MSSV Lớp Email sinh viên
1 Đỗ Như Bình 17020024 20DT01 17020024@student.bdu.edu.vn
2 Nguyễn Bá Quan Trường  18020012 21DT01 18020012@student.bdu.edu.vn
3 Trần Lê Đại  18020014 21DT01 18020014@student.bdu.edu.vn
4 Nguyễn Phú Tấn 18020016 21DT01 18020016@student.bdu.edu.vn
5 Đặng Văn Hiếu 18020017 21DT01 18020017@student.bdu.edu.vn
6 Nguyễn Duy Long 18020025 21DT01 18020025@student.bdu.edu.vn
7 Trần Hùng 18020028 21DT01 18020028@student.bdu.edu.vn
8 Nguyễn Thanh Phương 18020031 21DT01 18020031@student.bdu.edu.vn
9 Lê Quan Đức 18020053 21DT01 18020053@student.bdu.edu.vn
10 Đỗ Văn Thuận Lợi  18020054 21DT01 18020054@student.bdu.edu.vn
11 Nguyễn Anh Tú 18020067 21DT01 18020067@student.bdu.edu.vn
12 Nguyễn Mạnh Cường 18020076 21DT01 18020076@student.bdu.edu.vn
13 Huỳnh Tấn Công 18020078 21DT01 18020078@student.bdu.edu.vn
14 Trịnh Văn Chương 18020159 21DT01 18020159@student.bdu.edu.vn
15 Vũ Văn Nam 18020166 21DT01 18020166@student.bdu.edu.vn
16 Nguyễn Phước An  18020199 21DT01 18020199@student.bdu.edu.vn
17 Đặng Văn Tuấn 18020213 21DT01 18020213@student.bdu.edu.vn

2. Danh sách Giảng viên hướng dẫn

       Sinh viên chủ động liên hệ Giảng viên hướng dẫn để đề xuất đề tài/ nhận đề tài và chuẩn bị đề cương.

      Thời gian thực hiện đề cương: từ ngày 27/02/2023 đến 17h00 ngày 17/3/2023.

       Danh sách Giảng viên hướng dẫn:

STT Giảng viên Thông tin liên hệ
1 Nguyễn Trần An Tuấn nguyentuan@bdu.edu.vn
2 Trần Nguyễn Nhật Phương tnnphuong@bdu.edu.vn
3 Nguyễn Quang Chung nqchung@bdu.edu.vn
4 Hồ Thanh Tuấn httuan@bdu.edu.vn
5 Nguyễn Ngọc Xuân Huy nnxhuy@bdu.edu.vn
6 Nguyễn Trường Nhu ntnhu@bdu.edu.vn

Chúc tất cả các em sinh viên hoàn thành và đạt kết quả tốt ĐATN của mình.

Khoa Điện – Điện tử