Thông báo nộp sổ Đoàn đối với sinh viên BDU

1571

Thực hiện theo điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc chuyển sinh hoạt Đoàn;

Căn cứ vào điểm D, khoản 5, điều 4 Hướng dẫn thực hiện điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về công tác quản lý đoàn viên quy định về việc chuyển sinh hoạt Đoàn khi Đoàn viên thay đổi nơi cư trú, đơn vị công tác, học tập phải chuyển sinh hoạt Đoàn;

Ban thường vụ Đoàn trường thông báo yêu cầu những sinh viên là Đoàn viên chưa chuyển sinh hoạt Đoàn nhanh chóng chuyển sinh hoạt Đoàn về trường như sau:

  1. Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 16.5.2019

  2. Địa điểm nộp sổ Đoàn: phòng CTSV&CĐT

  3. Quy định chung

  4. Quy định tiếp nhận sổ Đoàn

Sổ Đoàn theo đúng quy định điều lệ Đoàn, mộc dấu của quyết định kết nạp còn rõ ràng không bị tẩy xóa, phai màu;

Mục chuyển sinh hoạt Đoàn phải đầy đủ thông tin, có chữ ký và đóng mộc nơi sinh hoạt Đoàn.

Lưu ý về việc không chuyển sinh hoạt Đoàn về Trường

Sinh viên đang học tập tại Trường nhưng sinh hoạt tại địa phương là sai quy định của Điều lệ Đoàn, vì vậy không được công nhận là Đoàn viên và không được xác nhận các quá trình liên quan đến quá trình rèn luyện tại Trường để kết nạp Đảng tại địa phương;

Sinh viên không chuyển sinh hoạt Đoàn về trường sẽ không được cộng điểm rèn luyện các hoạt động chính trị liên quan đến hoạt động Đoàn, không được cộng điểm đánh giá rèn luyện Đoàn viên hàng năm;

Không xét tặng các giải thưởng, khen thưởng có yếu tố liên quan đến Đoàn, không xét tặng học bổng (nếu có) của năm học 2018 – 2019.

Đề nghị các em sinh viên Khoa Điện – Điện tử chưa nộp sổ Đoàn về cho Đoàn trường nhanh chóng thực hiện theo nội dung thông báo trên.

Trân trọng./.
Khoa Điện – Điện tử