Thông báo: chuyển hồ sơ Đoàn của sinh viên về Trường năm học 2019 – 2020

142

       Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X về công tác quản lý Đoàn viên;

       Đoàn Trường Đại học Bình Dương thông báo đến sinh viên thực hiện chuyển hồ sơ Đoàn (Sổ Đoàn) về Đoàn trường như sau:

 

1. Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/12/2019. Đoàn trường sẽ không giải quyết các trường hợp nộp trễ.

2. Địa điểm: Phòng công tác sinh viên và các Đoàn thể

3. Đối tượng: Sinh viên từ khóa 19 – 22 chưa chuyển sinh hoạt Đoàn về trường.

4. Nội dung:

– Sinh viên đang học tập tại trường bắt buộc phải chuyển sinh hoạt Đoàn về Trường theo đúng quy định về Điều lệ Đoàn.

– Sinh viên kiểm tra kỹ sổ Đoàn trước khi nộp về Văn phòng Đoàn trường như sau:

+ Lý lịch người xin vào Đoàn

+ Quyết định kết nạp Đoàn viên mới có ký tên, đóng dấu của Đoàn cơ sở nơi kết nạp;

+ Có nhận xét ưu khuyết điểm hàng năm;

+ Có giới thiệu chuyển sinh hoạt Đoàn có ký tên, đóng dấu của Đoàn cơ sở trong thời hạn 3 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

 

Đề nghị các bạn sinh viên chưa nộp sổ Đoàn nhanh chóng thực hiện theo đúng nội dung thông báo trên./.