KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

TIN TỨC KHÁC

TIN TỨC TỪ BDU

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Trợ lý khoa:
Thầy:Nguyễn Quang Chung
Số điện thoại: 0908.624.734
Email: nqchung@bdu.edu.vn

KẾT NỐI VỚI KHOAMôn Máy điện (ELE0813) nhóm 1 học vào thứ 4 (tiết bắt đầu: tiết 6)  chuyển sang phòng E2.1 (phòng học cũ E03B)

Thời gian áp dụng: từ ngày 27/02/2019.

 

Trân trọng./.

Khoa Điện - Điện tử